Autors: Venkov, G. P., Tarulli, M. D., Nikolova E M.
Title: On the Cauchy problem for the nonlinear heat equation,
Keywords: Cauchy problem, nonlinear heat equation, energy functional

References

    Issue

    AMEE'19, 2019, Bulgaria, AIP

    Вид: публикация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science