Autors: Venkov, G. P., Georgiev V. S.
Title: On Uniqueness for the Generalized Choquard Equation
Keywords: uniqueness, ground states, Choquard equation

References

    Issue

    Trends in Mathematics, 2020, Germany, Birkhäuser

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science