Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, В. Е., Дамянов, И. С.
Заглавие: Прилагане на въздушна фотограметрия за изследване и проучване на пътни възли от уличната мрежа
Ключови думи: реорганизация на пътнотранспортното движение, фотограметрият

Абстракт: Тази статия се фокусира върху темата за внедряване на съвременни софтуерни решения и системи при изследванията необходими за реорганизация на пътнотранспортното движение. Единственият правилен подход за подобряване на организацията на пътнотранспортното движение е правилния избор на решения за организацията на движението в съществуващата пътна. Използването на безпилотни летателни апарати и софтуер за дигитална фотограметрия има все по-голямо приложение при изследвания за картографиране на уличното пространство в градовете. В сравнение с конвенционалните практики, прилагани за картографиране, въздушната фотограметрия се доказва като достатъчно ефективен метод. Необходими са мащабни проучвания за успешно идентифициране и прилагане на най-ефективните методи и подходи за цялостна организация на пътнотранспортното движение и улично проектиране.

Библиография

  Издание

  BulTrans 2020, том 1, стр. стр. 65 - 72, 2020, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-955X
  Autors: Madjarski, V. E., Damyanov, I. S.
  Title: Application of aerial photogrammetry for research and study of road junctions from the street network
  Keywords: Reorganize of road traffic, unmanned aerial vehicles, photogrammetry.

  Abstract: This article focuses on the topic of implementing modern software solutions and systems in the research needed to reorganize traffic. The only right approach to improving the organization of road traffic is the right choice of solutions for the organization of traffic in the existing road. The use of unmanned aerial vehicles and digital photogrammetry software is increasingly used in urban street mapping research. Compared to conventional mapping practices, aerial photogrammetry is proving to be a sufficiently effective method. Large-scale studies are needed to successfully identify and apply the most effective methods and approaches for the overall organization of road traffic and street design.

  References

   Issue

   BulTrans-2020, vol. 1, pp. 65 - 72, 2020, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

   Цитирания (Citation/s):
   1. Study of the cattle population with the help of remote digital photography and videography, DOI:10.1109/EEAE53789.2022.9831351 - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание