Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, И. С.
Заглавие: МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ
Ключови думи: СРЕДСТВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ПЪТНОТРА

Абстракт: Настоящата книга представлява една монография, обобщаваща както цитираните в литературата публикации на автора, така и редица непубликувани до момента изследвания в тази област. Работа се фокусира върху темата за реорганизация (реинженеринг) на автомобилния, велосипедния и пешеходния трафика по улиците чрез внедряване на иновативни методи и средства за наблюдение, управление и оптимизиране на показателите на транспортните потоци. Тя има за цел по-подробно да разгледа организацията, структурата и последователността на процесите, тъй като те представляват важен аспект от политиката за повишаване на безопасността и подобряване на сигурността на улиците. Обръща се внимание върху това как реорганизацията на автомобилния трафик по пътните артерии може значително да подобри безопасността за всички потребители.

Библиография

  Издание

  ТУ-София, стр. стр. 1-156, 2020, България, София, Технически Университет – София, ISBN 978-619-167-409-1

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Damyanov, I. S.
  Title: METHODS AND MEANS OF INVESTIGATION, ANALYSIS, EVALUATION AND CONTROL OF TRAFFIC
  Keywords: TOOLS FOR RESEARCH, ANALYSIS, EVALUATION AND CONTROL OF TRAFFIC

  Abstract: This book is a monograph summarizing both the author's publications cited in the literature and a number of unpublished studies in this field. The work focuses on the topic of reorganization (reengineering) of road, bicycle and pedestrian traffic on the streets by implementing innovative methods and tools for monitoring, managing and optimizing the indicators of traffic flows. It aims to examine in more detail the organization, structure and sequence of processes, as they are an important aspect of policy to increase safety and improve street safety. Attention is drawn to how the reorganization of road traffic on road arteries can significantly improve safety for all users.

  References

   Issue

   TU-Sofia, pp. 1-156, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-409-1

   Copyright ТУ-София

   Вид: монография/части от монография