Autors: Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Velkova, D. L., Asenov, I. P.
Title: Media Control at the network Edge
Keywords: edge computing

References

    Issue

    26th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), pp. 376-385, 2020, Russia, ISSN 2305-7254

    Вид: публикация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus