Autors: Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Velkova, D. L.
Title: Edge based Mission Critical Session Control
Keywords: mission critical communications

References

    Issue

    34th International Conference InfoTech 2020 (InfoTech), pp. 1-4, 2020, Bulgaria, DOI 10.1109/InfoTech49733.2020.9211081

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus