Оригинал (Original)
Автори: Романски, Р. П.
Заглавие: Съвременни компютърни архитектури
Ключови думи: компютърни архитектури, паралелизъм, конвейерни архитектури, синхронни паралелни архитектури,мултипроцесори и мултикомпютри

Библиография

  1. Романски, Р. П., 2019, Съвременни компютърни архитектури, ISSN 978-619-239-181-2 (184 с.), София, Авангард Прима

Издание

, стр. стр. 184, 2019, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN: 978-619-239-181-2
Autors: Romansky, R. P.
Title: Advanced Computer Architectures, ISBN 978-619-239-181-2, 184 p.
Keywords: computer architectures, paralelosm, pipelining, VLWI, MIMD architectures

References

  1. Романски, Р. П., 2019, Съвременни компютърни архитектури, ISSN 978-619-239-181-2 (184 с.), София, Авангард Прима

Issue

, pp. 184, 2019, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN: 978-619-239-181-2

Вид: монография/части от монография