Оригинал (Original)
Автори: Филипов, К. Б.
Заглавие: Влияние на отказите по обща причина върху безопасността на ЯЕЦ
Ключови думи: ядрена безопасност, отказ, ядрен реактор

Библиография

  Издание

  , 2019, България, ISBN 978-619-188-346-2
  Autors: Filipov, K. B.
  Title: Influence of common cause failures onto the nuclear power plants safety
  Keywords: nuclear safety, failure, nuclear power reactor

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, ISBN 978-619-188-346-2

   Вид: монография/части от монография