Оригинал (Original)
Автори: Радонов, Р. И.
Заглавие: Обучение и управление – web базирани системи В ТУ - София
Ключови думи: електронно управление, образование, университетско електронн

Абстракт: Тази статия представя развитието на уеб базирана университетска система за поддръжка на образователниye и административни дейности в Технически университет - София (ТУС), България. Системата се състои от няколко модула, свързани с попълването на протоколи с оценки на студенти, отчети за натоварването на преподавателите, проекти за научноизследователска и развойна дейност, дейности на студентските канцеларии, администрация на докторанти, платформа за управление на конференции, публикации на преподавателите, електронно гласуване и др. Развитието на системата започва през 2009 г. и оттогава тя непрекъснато се развива и подобрява. Друга част от статията се занимава с провеждането на отдалечени приемни кандидатстудентски изпити в ТУС.

Библиография

  Издание

  Сборник трудове от XII международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, стр. стр. 7-18, 2020, България, Созопол, ISSN 2534-8523
  Autors: Radonov, R. I.
  Title: Education and Management – Web Based Systems at Technical University of Sofia
  Keywords: e-government, education, university e-management, web-based systems, student enrollment

  Abstract: This paper presents the development of a web-based university system for support of the educational and administrative activities at the Technical University of Sofia (TUS), Bulgaria. The system comprises several modules related to completion of student’s examination reports, teacher’s workload reports, R&D projects, student’s office activities, PhD student’s administration, conference management platform, teacher’s publications, e-voting, etc. The development of the system stared in 2009 and since then it has been constantly evolving and improving. Another part of the paper deals with the distant student enrollment campaign at TUS.

  References

   Issue

   Proceedings of the XII-th International scientific conference“E-Governance and E-Communications”, pp. 7-18, 2020, Bulgaria, Sozopol, ISSN 2534-8523

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание