Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, Г., Малаков, И. К., Захаринов, В. В.
Заглавие: Избор на оптимален вариант на санитарна скоба с един винт
Ключови думи: проектиране, скоба за тръби с един винт, многокритериална оптимизация, оптимален вариант, мрежов модел, математически модел

Абстракт: В настоящия труд са показани резултатите от избора на оптимален вариант на конструкцията на санитарна скоба за тръби, намираща приложение при изграждане на тръбни инсталации в жилищни, промишлени, административни и др. обекти. За целта е разработено множеството на възможните варианти на изделието. На основата на изискванията на възложителя са определени критериите за оценка и е построен математически модел на задачата за избор на оптимален вариант. Определени са технико-икономическите показатели на алтернативните устройства, изпълняващи частичните функции на скобата. Чрез разработен програмен продукт за многокритериална оптимизация е намерено ефективното решение при зададен приоритет на целевите функции. Изработени са физически прототипи на скобата, които са изпитани в специализирана лаборатория и е установено съответствието им на основните функционални изисквания. Избраният вариант на санитарната скоба за тръби е включен в производствената листа на известна международна фирма.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, том ХІІІ, брой 1, стр. стр. 3-7, 2018, България, ISSN 1312-8612
  Autors: Georgiev, G., Malakov, I. K., Zaharinov, V. V.
  Title: Choosing an optimal variant of a sanitary clamp with one screw
  Keywords: design, pipe clamp with one screw, multiobjective optimization, optimal variant, net model, mathematical model

  Abstract: In this paper are shown results from choosing an optimal variant for the design of a sanitary clamp for pipes, applicable for pipes in residential, industrial, office, etc. buildings. For this purpose, the product’s set of possible variants is developed. The evaluation criteria are determined on the basis of the principal’s requirements, and a mathematical model is built for the problem of choosing an optimal variant. The technical and economic indicators are determined for the alternative devices that execute the clamp’s partial functions. With the aid of an existing software application for multicriteria optimization the effective solution is found for different priority of the objective functions. Physical prototypes of the clamp are produced. The latter are tested in a specialized laboratory and their conformity with the fundamental functional requirements is ascertained.

  References

   Issue

   Mechanical engineering and machines, vol. ХІІІ, issue 1, pp. 3-7, 2018, Bulgaria, ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание