Оригинал (Original)
Автори: Малаков, И. К., Захаринов, В. В., Ценов, В.
Заглавие: Анализ на чувствителността на оптималния размерен ред на изделие "гъвкав кабел"
Ключови думи: анализ на чувствителност, следоптимизационен анализ, размерни редове, оптимизация, гъвкав кабел, математически модел

Абстракт: Настоящата работа представя резултатите отизвършено изследване на чувствителност на решението на задача за оптимизация на размерен ред на конкретно изделие „Гъвкав кабел”. За целта оптимизационната задача е решена за различни стойности на избрани параметри на математическия модел, при запазване на останалите параметри, и е определено тяхното влияние върху оптималното решение. Анализът на чувствителността е от съществено значение за практиката и е един от важните етапи на подход за изграждане на оптимални размерни редове.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 35, стр. стр. 15-26, 2018, България, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Tzenov, V.
  Title: Sensitivity analysis of the optimal size range of the product flrxible cable
  Keywords: sensitivity analysis, postoptimization analysis, size ranges, optimization, flexible cable, mathematical model

  Abstract: The paper presents the results from a research on the sensitivity of the solution to a problem for size range optimization of the product“Flexible cable”. To that end, the optimization problem is solved for different values of chosen parameters of the mathematical model,while keeping the other parameters constant, and their influence over the optimal solution is found.The sensitivity analysis is of significant practical importance, and is one of the important stages of the approach for developing optimal size ranges.

  References

   Issue

   Bulgarian journal for engineering design, issue 35, pp. 15-26, 2018, Bulgaria, Publishing house of TU-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание