Оригинал (Original)
Автори: Каров, Н., Захаринов, В. В.
Заглавие: Проектиране на цифрово управлявана позиционираща система за графика
Ключови думи: проектиране, позиционираща система, цифрово управление, плотер

Абстракт: В настоящия доклад е представено проектирането на позиционираща система за графика с цифрово управление. Използваният процес за проектиране се основава на системния подход за инженерно проектиране. Представени са основните фази на разработка: разработване на списък с изисквания, идейно проектиране, проектиране на конструктивно решение и детайлно проектиране. Списъкът с изисквания е разработен на основата на проучване на пазара и проучване на патенти. Разработена е функционална структура, създаден е списък със спецификации и са разкрити връзките между изисквания и спецификации чрез къща на качество. Разработено е множество на възможните структурни варианти и е избран оптимален по определени критерии вариант. Изготвени са модели на пространственото разположение на компонентите на избраното решение и са направени чертежи за производство. В допълнение към конструктивната част, е разработена система за управление и програмно осигуряване, позволяващо лесното препрограмиране на системата.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 34, стр. стр. 23-30, 2017, България, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Karov, N., Zaharinov, V. V.
  Title: Design of a numerically controlled positioning system for graphics
  Keywords: design, positioning system, numerical control, plotter

  Abstract: In the current paper is presented the design of a numerically controlled positioning system for graphics. The design process is based on the systematic approach in engineering design. The main development phases are discussed: developing requirements list, conceptual design, embodiment design and detail design. The requirements list is developed through market analysis, and patent research. A functional structure is developed, a specification list is created, and the correlations between requirements and specifications are revealed through a house of quality. The set of possible structural variants is composed, and an optimal variant is chosen according to a set of criteria. Model layouts and production drawings are developed for the components of the chosen solution. Additionally, during the embodiment design phase a control system, and software application are developed, that make programming the system easy.

  References

   Issue

   Bulgarian journal for engineering design, issue 34, pp. 23-30, 2017, Bulgaria, Publishing house of TU-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание