Оригинал (Original)
Автори: Малаков, И. К., Захаринов, В. В.
Заглавие: Избор на оптимален структурен вариант на система за производство на фасадни панели
Ключови думи: проектиране, оптимален структурен вариант, производствена система, фасадни облицовки, естествен камък

Абстракт: В настоящата статия e разгледан изборът на оптимален структурен вариант на система за изработване на овални прорези в ръба на плочи от естествен камък или керамика. Разгледани са основни изисквания към фасадните облицовки, изграждани от фасадни панели от естествен камък, и е изложена постановката на задачата. Формулирани са ограничителни условия и критерии за оценка, отчитащи изискванията на конкретен възложител. Разработена е функционална структура на системата и са разработени варианти изпълняващи отделните частични функции. Построен е мрежов модел, описващ връзките между устройствата изпълняващи отделните частични функции, и е построен математически модел на задачата. Направен е анализ на получените резултати.

Библиография

  Издание

  Научни известия на НТС по Машиностроене, том ХХIII, брой 9, 2015, България, Издателство на ТУ-София, ISBN 1310–3946
  Autors: Malakov, I. K., Zaharinov, V. V.
  Title: Choosing of optimal structural variant of a façade panel manufacturing system
  Keywords: design, optimal structural variant, production system, facade claddings, natural stone

  Abstract: The paper discusses the choice of optimal structural variant of a system for the manufacturing of ceramic or natural stone façade panels with oval edge kerfs. An overview is made of the main requirements regarding natural stone claddings and a formulation of the problem is laid out. Constraints and evaluation criteria are set. A functional structure of the system is developed and variants are proposed for realization of the different partial functions. The relations between the devices realizing the different partial functions are presented graphically through an oriented graph and a mathematical model of the problem is built. An analysis of the obtained results is made.

  References

   Issue

   NTC for Mechanical engineering, vol. ХХIII, issue 9, 2015, Bulgaria, Publishing house of TU-Sofia, ISBN 1310–3946

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание