Оригинал (Original)
Автори: Захаринов, В. В.
Заглавие: Методи за многокритериална оптимизация, основани на стохастична процедура за търсене на решение
Ключови думи: многокритериална оптимизация, методи, стохастични, процедура за търсене на решение

Библиография

  Издание

  Комплексна автоматизация на дискретното производство, стр. стр. 109-128, 2015, България, Издателство на ТУ-София, ISBN ISBN 978-619-167-153-3
  Autors: Zaharinov, V. V.
  Title: Multobjective optimization methods based on a stochastic procedure for solution finding
  Keywords: multiobjective optimization, methods, stochastic, solution finding procedure

  References

   Issue

   Complex automation of the discrete production, pp. 109-128, 2015, Bulgaria, Publishing house of TU-Sofia, ISBN ISBN 978-619-167-153-3

   Вид: монография/части от монография