Оригинал (Original)
Автори: Захаринов, В. В.
Заглавие: Класификация на методи за многокритериална оптимизация
Ключови думи: проектиране, оптимален вариант, многокритериална оптимизация, методи, класификация

Абстракт: В настоящата статия е представена класификация на методи за многокритериална оптимизация, която има за цел подпомагане избора на метод за многокритериална оптимизация при проектиране на технически средства за автоматизация на дискретното производство (ТСАДП). Направен е обзор и анализ на съществуващи класификации на методи за многокритериална оптимизация като са посочени използваните класификационни признаци и някои особености на разгледаните класификации. Предложенатае класификация на методи за многокритериална оптимизация, се основава на три класификационни признака свързани с процеса за търсене на решение. В класификацията са включени двадесет и девет метода.

Библиография

  Издание

  Научни известия на НТС по Машиностроене, том ХХIІ, брой 4, стр. стр. 42-46, 2014, България, Издателство на ТУ-София, ISBN 1310–3946
  Autors: Zaharinov, I. V.
  Title: Classification of methods for multicriteria optimization
  Keywords: design, optimal variant, multiobjective optimization, methods, classification

  Abstract: In the present paper a classification of methods for multicriteria optimization is proposed. The purpose of this classification is to aid the choice of method for multicriteria optimization while designing technical means for automation of the discrete production (TMADP). Overview and analysis of existing classifications is made. The classification criteria and some characteristic features of the overviewed classifications are indicated. Based on three classification criteria related to the solution process, a classification of methods for multicriteria optimization is proposed. Twenty-nine methods are classified according to the proposed classification.

  References

   Issue

   NTC for Mechanical engineering, vol. ХХIІ, issue 4, pp. 42-46, 2014, Bulgaria, Publishing house of TU-Sofia, ISBN 1310–3946

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание