Оригинал (Original)
Автори: Захаринов, В. В.
Заглавие: Алгоритмично и програмно осигуряване оптимизацията на структурата на технически системи чрез приложението на метаевристичен метод
Ключови думи: проектиране, оптимизация, структурен вариант, техническа система, алгоритъм, приложен софтуер, метаевристичен метод

Абстракт: В настоящия доклад са представени резултатите от разработването на алгоритъм, основан на метаевристичен метод за оптимизация, приложим при оптимизиране структурата на технически системи (ТС). Алгоритъмът е реализиран под формата на софтуерна разработка, внедрена като модул към програмата за многокритериална оптимизация PolyOptimizer

Библиография

  Издание

  Научни известия на НТС по Машиностроене, том ХХI, брой 3, стр. стр. 602-607, 2013, България, Издателство на ТУ-София, ISBN 1310–3946
  Autors: Zaharinov, V. V.
  Title: Algorithmic and software development for optimizing the structure of technical systems through a metaheuristic method
  Keywords: design, optimization, structural variant, technical system, algorithm, application software, metaheuristic method

  Abstract: In the present paper are given the results from the development of an algorithm, based on a metaheuristic optimization method, applicable for optimizing the structure of technical systems (TS). The algorithm is integrated as a module in the software for multicriteria optimization PolyOptimizer

  References

   Issue

   NTC for Mechanical engineering, vol. ХХI, issue 3, pp. 602-607, 2013, Bulgaria, Publishing house of TU-Sofia, ISBN 1310–3946

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание