Оригинал (Original)
Автори: Малаков, И. К., Захаринов, В. В.
Заглавие: Програмно приложение за многокритериален избор на структурен вариант на технически системи
Ключови думи: проектиране, техническа система, структурен вариант, многокритериална оптимизация, софтуер

Абстракт: Изборът на структурен вариант е една от основните задачи, които се решават в процеса на проектиране на сложни технически системи. Реалните условия налагат този избор да се извършва по съвкупност от критерии, които в общия случай са противоречиви. В доклада са посочени резултатите от разработването на програмно приложение за многокритериална оптимизация, подпомагаща проектантите на технически изделия при вземане на решение за избор на структурен вариант. При създаване на програмната система са отчетени характерните осообености на решаваната задача и е направен опит да се избягнат недостатъци на известни системи. Приложението на разработката е илюстрирано с пример.

Библиография

  Издание

  Научни известия на НТС по Машиностроене, том ХX, брой 3, стр. стр. 12-18, 2012, България, Издателство на ТУ-София, ISBN 1310–3946
  Autors: Malakov, I. K., Zaharinov, V. V.
  Title: Software application for multicriteria choosing of the structural variant of technical systems
  Keywords: design, technical system, structural variant, multiobjective optimization, software

  Abstract: The choosing of a structural variant, is one of the main problems, which are solved during the design process of complex technical systems. The real world conditions demand this choice to be made, on the basis of a set of criteria, which in the general case are conflicting. In the paper are given the results from the development of an interactive software system for multicriteria optimization, aiding the designers of technical products during the decision making process related to choosing of a structural variant. During the development of the software system, the specifics of the solved problem have been taken into account. An effort has been made, for avoidance of the disadvantages of similar, already known software systems. The application of the development is illustrated with a solved example.

  References

   Issue

   NTC for Mechanical engineering, vol. ХX, issue 3, pp. 12-18, 2012, Bulgaria, Publishing house of TU-Sofia, ISBN 1310–3946

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание