Оригинал (Original)
Автори: Малаков, И. К., Захаринов, В. В.
Заглавие: Алгоритмично и програмно осигуряване на декомпозирането на мрежови модели при оптимизация на структурата на технически системи
Ключови думи: проектиране, оптимизация, структурен вариант, техническа сис

Абстракт: В настоящия доклад са представени резултатите от алгоритмично и програмно осигуряване на задачата за декомпозиране на мрежови модели на множеството на възможните структурни варианти при избор на оптимален вариант на технически системи. Характерна особеност на тези модели е наличието на полифункционални устройства и на ограничения върху съвместимостта между елементарните устройства, изпълняващи частичните функции на системата.

Библиография

  Издание

  Научни известия на НТС по Машиностроене, том ХІХ, брой 4, стр. стр. 22-27, 2011, България, Издателство на ТУ-София, ISSN 1312-8612
  Autors: Malakov, I. K., Zaharinov, V. V.
  Title: Algorithmic and software development for the decomposition of graph models for the optimization of the structure of technical systems
  Keywords: design, optimization, structural variant, technical system, net model, algorithm, application software

  Abstract: In the present paper are given the results obtained from the development of algorithm and software for the task of decomposition of graph models representing the domain of the possible structural variants of a technical system while choosing the optimal variant. A common characteristic of these models is the presence of polyfunctional devices and constraints concerning the compatibility between the elementary devices that are executing the partial functions of the system.

  References

   Issue

   NTC for Mechanical engineering, vol. ХІХ, issue 4, pp. 22-27, 2011, Bulgaria, Publishing house of TU-Sofia, ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание