Оригинал (Original)
Автори: Малаков, И. К., Захаринов, В. В., Георгиев, Г. Г.
Заглавие: Компютърно подпомогнат избор на оптимален структурен вариант на система за автоматично захранване на екструдер
Ключови думи: оптимизация, структурен вариант, математически модели, прило

Абстракт: В настоящия доклад е разгледано приложението на разработена програма за избор на оптимален структурен вариант на система за автоматично захранване на екструдер при производство на алуминиеви профили. При построено множество на възможните структурни варианти, представено под формата на мрежов модел, и зададени изисквания и ограничения към технико-икономическите характеристики на системата от възложителя са предложени адекватни математически модели. Резултатите от оптимизацията са използвани при реализацията на автоматизираната система в условията на възложителя.

Библиография

  Издание

  Научни известия на НТС по Машиностроене, том XVIII, брой 2, стр. стр. 83-91, 2010, България, Издателство на ТУ-София, ISBN 1310–3946
  Autors: Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Georgiev, G. G.
  Title: Computer aided choice of the optimal structural variant of a system for automated feeding of extruders
  Keywords: optimization, structural variant, mathematical models, application software

  Abstract: The current paper deals with the application possibilities of a software aimed at allowing the choice of an optimal design variant of a system for automatic feeding of extruders in the manufacturing of aluminum profiles. The research started with setting the multitude of possible variants given as a net model. Then the customer's requirements and limitations regarding the technological and economical features of the system were taken into consideration and the adequate mathematical models were built. The outcomes of the optimization process were implemented in the automated system within the customer's production facilities.

  References

   Issue

   NTC for Mechanical engineering, vol. XVIII, issue 2, pp. 83-91, 2010, Bulgaria, Publishing house of TU-Sofia, ISBN 1310–3946

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание