Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, К. К.
Заглавие: ПРИЛОЖИМОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА АНАЛИЗ НА НАДЕЖДНОСТТА НА САМОЛЕТНА СИСТЕМА
Ключови думи: технически събития, технически проблеми в експлоатация, SDR, FMEA, експлоатационна надеждност, горивна система

Абстракт: Отразяването на опита, натрупан в експлоатация, е една от задачите на анализите на надеждността. Авиационната индустрия разполага с огромно количество данни за технически събития, подлежащи на докладване на регулаторните органи. В статията е разгледана възможността за използването им като основа за анализ на вида и ефекта от отказите на самолетна система. Дадени са препоръки към обработката и кодирането на данните в съществуващите системи за докладване на технически проблеми в експлоатация.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 39-42, 2011, България, Созопол
  Autors: GEORGIEV, K. K.
  Title: APPLICATION OF THE SERVICE DIFFICULTY REPORTING SYSTEM FOR RELIABILITY ANALYSIS OF AN AIRCRAFT SYSTEM
  Keywords: technical events, technical problems in operation, SDR, FMEA, operational reliability, the fuel system

  Abstract: Systematizing the experience gained in operation, is one of the tasks of reliability analyzes. The aviation industry has a huge amount of data for technical events reportable to regulatory authorities. The article discusses the possibility of using this data as a basis for analyzing the nature and effects of failures of airplane systems. The propositions are made for processing and encoding of data in existing systems for reporting technical problems in operation.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 39-42, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум