Оригинал (Original)
Автори: Малаков, И. К., Захаринов, В. В.
Заглавие: Компютърно подпомогнат избор на оптимален структурен вариант на автоматизирани системи за монтаж
Ключови думи: автоматизирани системи за монтаж, оптимизация, структурен вариант, приложен софтуер

Абстракт: В доклада са представени резултатите от разработването на приложен софтуер за избор на оптимален структурен вариант при проектиране на автоматизирани системи за монтаж. Програмата позволява решаване на еднокритериални оптимизационни задачи на дискретното сепарабелно програмиране чрез метода на последователния анализ на варианти за насочено търсене на оптималното решение. Посочени са резултати от тестване на програмата, които показват нейната работоспособност и ефективност.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, брой 2, стр. стр. 22-27, 2010, България, Варна, Издателство на Технически университет - Варна, ISSN 1312-8612
  Autors: Malakov, I. K., Z, V. V.
  Title: Computer aided choosing of optimal structural variant of automated assembly systems
  Keywords: automated assembly systems, optimization, structural variant, application software

  Abstract: The paper presents results obtained from the development of application software for choosing the optimal structural variant of automated assembly systems. The software provides for solving single and multicriterial optimization assignments in the field of separable programming by using the method of the sequence analysis of variants for led search of the optimal solution. Displayed are the effects from the program tests proving its operation ability and efficiency.

  References

   Issue

   Mechanical engineering and machines, issue 2, pp. 22-27, 2010, Bulgaria, Varna, Publishing house of Technical university - Varna, ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание