Оригинал (Original)
Автори: Василев, Б. И., Бонев,Н.
Заглавие: Интегрирана навигационна система включваща GNSS
Ключови думи: спътникови навигационни системи, датчици за скорост, интегрирани системи

Абстракт: Използването на спътниковите навигационни системи (СНС) вече не е престиж, а ежедневие. В същото време основен техен недостатък остава възможността за пропадане на сигнала от навигационните спътници. Това води до проблеми с непрекъснатостта на обслужване и интегритета на системата. В работата се изследват варианти на интегриране на СНС с други датчици на навигационна информация. Този тип интегриране се налага поради необходимостта от непрекъсната навигация между периодите на обновяване на приемника, по време на периодите на интерференция или „затъмняване” на приемниковата антена.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 30-33, 2011, България, Созопол
  Autors: VASSILEV, B. I., BONEV,N.
  Title: GNSS Integrated Navigation System
  Keywords: satellite navigation systems, sensors for speed, integrated systems

  Abstract: The use of satellite navigation systems (SNS) is not anymore prestige, it is lifestyle. However their major drawback remains the possibility of losing of the signal from the navigation satellites. This leads to problems with continuity of service and integrity of the system. The article explores options for integrating SNS with other navigation sensors information. This type of integration is necessary because of the need for continuous navigation between periods of renewal of the receiver during periods of interference or "blackout" of the receiving antenna.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 30-33, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум