Оригинал (Original)
Автори: Андонова-Вакарелска, Т. А.
Заглавие: Апробация на методиката за експериментални изследвания и обработване на резултатите при автоматизираните производства.
Ключови думи: методология, експериментални изследвания, автоматизирано про

Библиография

  Издание

  конференция с международно участие, стр. стр. 417-422, 2017, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN 1310 3946
  Autors: AndondvaVakarelska, T. A.
  Title: Approbation of the methodology for experimental research and processing of the results in automated productions
  Keywords: methodology, experimental research, automated production

  References

   Issue

   conference with international participation, pp. 417-422, 2017, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISSN 1310 3946

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.