Оригинал (Original)
Автори: Андонова-Вакарелска, Т. А., Кънчев, П. М., Оведенска И.
Заглавие: Изследване причините за междукристална корозия в неръждаема стомана от химическата промишленост
Ключови думи: междукристална корозия, неръждаема стомана, химическа промиш

Библиография

  Издание

  конференция с международно участие, стр. стр. 88-92, 2018, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN 1310 3946
  Autors: AndondvaVakarelska, T. A., Kanchev, P. M., Ovedenska I.
  Title: Investigation of the causes of intergranular corrosion in stainless steel by the chemical industry
  Keywords: intergranular corrosion, stainless steel, chemical industry

  References

   Issue

   conference with international participation, pp. 88-92, 2018, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISSN 1310 3946

   Вид: пленарен доклад в национален форум