Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: Активни филтри и генератори с широколентови интегрални усилватели с токова обратна връзка
Ключови думи: аналогова електроника, усилватели, устойчивост, активни филт

Абстракт: Обект на разглеждане в книгата са методите и техниките за изграждане на активни филтри и генератори на хармонични трептения с широколентовите интегрални усилватели с токова обратна връзка (CFOA). Представените нови електронни схеми се характеризират с подобрени електрически параметри (за > 100kHz) спрямо известните схеми с класически операционни усилватели. Изложени са схеми на универсални активни RC филтри от втори ред и универсални активни RC филтри от висок ред (n > 2) с мащабирана цифрова пренастройка на честотата на среза. В двата случая управлението на честотата е осъществено чрез промяна на времеконстантите в използваните RC интегратори. Представените схеми на LC генератори са изградени на базата на резонансен усилвател използващ 4-изводен CFOA с настроен в резонанс трептящ LC кръг, свързан към свободния извод z. Разгледани са схеми на CFOA-базирани RC генератори на хармонични сигнали от клас F, Y и Z. Накрая са дадени и някои кварцово стабилизирани генератори с 4-изводни CFOA.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 235, 2019, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-416-9
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: Active filters and oscillators using wideband monolithic current-feedback operational amplifiers
  Keywords: analog electronics, amplifiers, circuit stability, active filters, oscillators, programmable circuits, operational amplifiers, CFOA

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 235, 2019, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia Publishing House, ISBN 978-619-167-416-9

   Вид: книга/глава(и) от книга, индексирана в Google Scholar