Оригинал (Original)
Автори: Згурева, Д. М., Бойчева, С. В.
Заглавие: Синтез на високопорьозни зеолитни материали от летяща пепел, получена при изгарянето на лигнитни въглища
Ключови думи: Оползотворяване на летяща пепел от изгарянето на въглища, Синтез на зеолити, Улавяне на въглеродни емисии

Библиография

  Издание

  XVIII-та Научна конференция с международно участие, ЕМФ’2013, 15.09-18.09.2013, Созопол, България, том 1, стр. стр. 166-173, 2013, България, ISBN ISSN 1314-5371
  Autors: Zgureva, D. M., Boycheva, S. V.
  Title: Synthesis of high porous zeolites from fly ash obtained by combustion of lignite coals
  Keywords: Coal fly ash utlization, Zeolite synthesis, Carbon Capture

  References

   Issue

   Proceedings of the XVIII National Scientific Conference with International Participation EPEPM 2013, Sozopol, Bulgaria, vol. 1, pp. 166-173, 2013, Bulgaria, ISBN ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.