Оригинал (Original)
Автори: Асенов, С. М., Загорски, Н. П.
Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА, ЕКСПЛОАТИРАНИ ПО ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
Ключови думи: въздухоплавателни средства, стратегии за експлоатация, систе

Абстракт: Изискванията за осигуряване на безопасността на полетите и за ефективност на ВС правят особено актуален въпроса за оптимизиране на тяхното техническо обслужване. Това може да се постигне с преминаване към посъвършени форми на експлоатация и ремонт на авиационната техника. В общата система на експлоатация на авиационната техника обслужване на ВС заема важно място и е неизбежен елемент на всички видове подготовки на ВС за полети. Процесът на техническо обслужване (ТО) обикновено се регламентира от технологичния график. Стремежът да се осигури интензивна експлоатация на ВС, високите разходи за използване на междинните и крайните летища принуждават авиационните оператори съществено да намалят престоите при транзитното ТО и да изискват от фирмите-производители опростяване на ТО.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 23-25, 2011, България, Созопол
  Autors: ASENOV, S. M., ZAGORSKI, N. P.
  Title: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DURATION OF MAINTENANCE AND REPAIR OF AIRCRAFT OPERATED IN SCHEDULED-OF AIRCRAFT OPERATED IN SCHEDULED - WARNING TECHNICAL CONDITION
  Keywords: aircraft operating strategies, systems TMR

  Abstract: Requirements to ensure flight safety and efficiency of aircraft made ​​particularly topical issue of optimizing their maintenance. This can be achieved by switching to more advanced and efficient forms of exploitation and repair of aviation equipment. In the overall operation of aeronautical equipment engineering services to aircraft occupies an important role and is an inevitable feature of all types of preparations to aircraft to fly. The process of technical maintenance (TM) is usually controled by technological schedule. The need to ensure intensive use of aircraft, high cost of using intermediate and final airports forced airline operators to significaly reduce downtime in transit TM and require manufacturing companies to simplify TM.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 23-25, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум