Оригинал (Original)
Автори: Андонова, М. М.
Заглавие: ПРОГНОЗИРАНЕ НА АВИАЦИОННИ СЪБИТИЯ С ПОМОЩТА НА НЕВРОННИ МРЕЖИ
Ключови думи: авиационно събитие, модел за прогнозиране, изкуствена невронна мрежа, алгоритъм за обучение с обратно разпространение на грешката

Абстракт: Идентифицирането на причините, водещи към нежелани авиационни събития и прогнозирането на тяхното възникване са от изключителна важност за осигуряване на безопасността на полетите в гражданската авиация. Настоящата статия представя една идея за прогнозиране и анализ на авиационни събития с помощта на невронни мрежи. Създаден е модел за прогнозиране на авиационни произшествия в гражданската авиация базиран на изкуствени невронни мрежи с обратно разпространение на грешката. Установено е добро съответствие между получените прогнозни резултати и реалните данни.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 19-22, 2011, България, Созопол
  Autors: ANDONOVА, M. M.
  Title: PREDICTION OF AVIATION EVENTS USING NEURAL NETWORKS
  Keywords:

  Abstract: Identifying the causes leading to adverse safety events and predicting their occurrence are essential to ensure flight safety in civil aviation. This article presents an idea for forecasting and analysis of flight safety by using neural networks. A model was created to predict the accident in civil aviation and it is based on artificial neural networks with implemeted backpropagation learning algorithm. A good correlation has been detected between estimated results obtained and actual data.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 19-22, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум