Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Й. С.
Заглавие: Икономическа адаптивност на индустриалното предприятие
Ключови думи: предприятие, индустриално, адаптивност, икономическа

Библиография

  Издание

  , 2019, България, София, "ТУ - София", ISBN ISBN: 978-619-167-387-2
  Autors: D, J. S.
  Title: Economic adaptability of the industrial enterprise
  Keywords: enterprise, industrial, adaptability, economic,

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, Sofia, "TU - Sofia", ISBN ISBN: 978-619-167-387-2

   Цитирания (Citation/s):
   1. 2. Велева, С., 2020. Изследване на структурата на иновациите в българските предприятия, сп.“Индустриален мениджмънт“, бр.1. - 2020 - в български издания
   2. 3. Велев М., Велева, С., 2020. Влияние на иновационния капацитет на предприятията върху ефективността на иновациите, Известия на ТУ-София, Филиал Сливен, бр.3. - 2020 - в български издания
   3. 4. Чолакова В., Велев М., 2020, Влияние на съвкупния риск върху икономическата устойчивост на индустриалните предприятия, сп.“Индустриален мениджмънт“, бр.1. - 2020 - в български издания

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание