Оригинал (Original)
Автори: Николов, С. Н., Чакърски, Д. С., Малаков, И. К., Нешков, Т. Д., Дамяновски, Д. Д., Петров, П. П., Клочков, Л. Т., Георгиева, В. К., Димитрова, Р. К., Димитров, С. Б., Томов, П. К., Захаринов, В. В., Павлов, В. И., Андонова-Вакарелска, Т. А.
Заглавие: Комплексна автоматизация на дискретното производство
Ключови думи: автоматизация на дискретното производство

Абстракт: Монографията се състои от отделни глави, в които членове на катедрата и други специалисти в областта на автоматизацията на дискретното производство представят резултати от своите научни изследвания и съвременните тенденции в областта на автоматизацията на дискретните производства.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-277, 2020, България, София, ТУ София, ISBN 978-619-167-153-3

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Nikolov, S. N., Chakarski, D. S., Malakov, I. K., Neshkov, N. D., Damqnovski, D. D., Petrov, P. P., Klochkov, L. T., Georgieva, V. K., Dimitrova, R. K., Dimitrov, S. B., Tomov, P. K., Zaharinov, V. V., Pavlov, V. I., Vakarelska, T. A.
  Title: COMPLEX AUTOMATION OF DISCRETE MANUFACTURING ENGINEERING
  Keywords: discrete production engineering automation

  Abstract: The monograph is structured from multiple chapters, in which members of the Department and outside specialists in the field of discrete automation present the results of their research work as well as the modern trends and updates in the field of discrete production engineering automation.

  References

   Issue

   , pp. 1-277, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-153-3

   Copyright ТУ-София

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание