Оригинал (Original)
Автори: Грасиани, Б. С.
Заглавие: Фрактално управление на ротационен пневматичен изпълнителен механизъм в линейната област на работа
Ключови думи: пневматичен изпълнителен механизъм, запас по модул, запас по фаза, бързодействие, фрактално управление

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София, том 69, брой 3, стр. стр. 135-142, 2019, България, Технически университет София, ISSN 1311-0829
  Autors: Grasiani, B. S.
  Title: Fractional control of rotary pneumatic actuator in the linear area of work
  Keywords: rotary pneumatic actuator, gain margin, phase margin, quick response, fractional control

  References

   Issue

   Proceed¬ings of the Technical University Sofia, vol. 69, issue 3, pp. 135-142, 2019, Bulgaria, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: пленарен доклад в международен форум