Оригинал (Original)
Автори: Грасиани, Б. С.
Заглавие: Управление на пневматичен изпълнителен механизъм в линейната област на работа
Ключови думи: пневматичен изпълнителен механизъм, запас по модул, запас по фаза, бързодействие

Библиография

  Издание

  Международна конференция АВТОМАТИКА’19, том 69, брой 2, стр. стр. 149-156, 2019, България, Технически университет София, ISSN 1311-0829
  Autors: Grasiani, B. S.
  Title: Control of rotary pneumatic actuator in the linear area of work
  Keywords: rotary pneumatic actuator, gain margin, phase margin, quick response

  References

   Issue

   International Conference „Automatics“`19, vol. 69, issue 2, pp. 149-156, 2019, Bulgaria, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум