Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, Р. К., Павлов, В. И.
Заглавие: ИЗБОР НА СТЪПКОВИ ДВИГАТЕЛИ ЗА РОБОТИ ПРИ ОТВОРЕНА СХЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: Delta робот, стъпков двигател

Библиография

  Издание

  XXVIII MНТК „АДП – 2019”, брой 1, стр. стр. 128-133, 2019, България, Созопол, ISBN ISSN: 2682-9584
  Autors: Dimitrova, R. K., Pavlov, V. I.
  Title: CHOOSING A STEPPER MOTORS FOR ROBOTS IN AN OPEN MANAGEMENT SCHEME
  Keywords: Delta робот, stepper motor

  References

   Issue

   ХXVIII International Scientific and Technical Conference ADP 2019, issue 1, pp. 128-133, 2019, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN: 2682-9584

   Цитирания (Citation/s):
   1. Цолов С., Класификация на роботи с паралелна кинематика, Списание Автоматизация на дискретното производство, АДП 2021, ISSN 2682-9584, стр.17-24. - 2021 - в български издания
   2. С. Цолов, К. Йорданов, А. Йорданов, Проектиране на автоматизиран комплекс за игра на шах, Списание Автоматизация на дискретното производство, бр.1/2019, ISSN: 2682-9584, стр. 182-187. - 2019 - в български издания
   3. М. Господинов, С. Димитрова, М. Церовски, Изработване и внедряване на автоматизиран комплекс за игра на шах, Списание Автоматизация на дискретното производство, бр.1/2019, ISSN: 2682-9584, стр. 188-193. - 2019 - в български издания
   4. С. Димитров, Й. Стоянов, Д. Генчев, ПРОГРАМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА ИГРА НА ШАХ, Списание Автоматизация на дискретното производство, бр.1/2019, ISSN: 2682-9584, стр. 194-200. - 2019 - в български издания
   5. Димитров С., С. Маркосян, Х. Рачев, ИНЖЕНЕРЕН АНАЛИЗ НА АВТОМАТИЗИРАН СТЕНД ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА БРАЙЛОВО ПИСМО, XXXI MНТК „АДП – 2022”, Созопол, 29.06 – 02.07.2022 г., Списание „Автоматизация на дискретното производство”, бр.4/юли 2022 г., ISSN: 2682-9584, (243-247). - 2022 - в български издания
   6. Димитров С., Д. Василев, ПРОГРАМИРАНЕ НА PICK-AND-PLACE УСТРОЙСТВО ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА СГЛОБЕНИ ЕДИНИЦИ ОТ АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ, XXXII МНТК „АДП – 2023”, Созопол, 29.06 – 02.07.2023, Списание „Автоматизация на дискретното производство”, бр.5/юли 2023 г., ISSN: 2682-9584, (118-123). - 2023 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание