Оригинал (Original)
Автори: Иванов, М. П.
Заглавие: Охарактеризиране на термомост в жилищното помещение, чрез полеви измервания на параметрите на средата
Ключови думи: Термомостове, Жилищна среда, Експериментални изследвания

Абстракт: Представената работа е част от дейностите по проект към Фонд „Научни изследвания“, към Министерство на образованието и науката на Република България, финансиран по направление: „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“, с Договор № КП-06-М27/4, на тема: „Числена оценка на ефективни мерки за предотвратяване на влагонатрупването по външни стени с термомост, в жилищни помещения без организирана вентилация“. Изследването се фокусира върху измервания на параметрите на установен термомост в реално жилищно помещение, разположено на приземен етаж. Разпространението на термомоста е анализирано по отношение на вътрешната и външната температура на въздуха и относителната влажност, както и чрез инфрачервени топлинни изображения на засегнатите външни стени. Постигнатите резултати дават ценна информация за базовите условия за съществуване на термомостове, без да се отчитат техническите параметри на сградната структурa.

Библиография

  Издание

  XXIV Международна научна конференция на ЕМФ 2019г. – гр. Созопол, стр. стр. 229-236, 2019, България, ISBN ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от ЕМФ при ТУ-София

  Autors: Ivanov, M. P.
  Title: Thermal bridge characteristics in residential room, analysed by field measurements of the environmental parameters
  Keywords: Thermal bridges, Residential indoor environment, Experimental studies

  Abstract: The presented study is supported by the National Science Fund at the Ministry of Education and Science of Bulgaria, under the activities of: “Competition for financial support for projects of junior basic researchers and postdocs – 2018”, with Contract № КП-06-М27/4, entitled: “Numerical assessment of effective measures for prevention of moisture accumulation on external walls with thermal bridge, in residential rooms without organized ventilation”. Тhe study focuses on measurements of thermal bridge parameters in residential room, situated on a ground floor. The thermal bridge is analysed relative to the indoor and outdoor air temperature and relative humidity. Also, infrared thermal images of the affected external walls are used for additional analyses of the resulting surface temperature decrease. The attained results give feasible information about the generic conditions for thermal bridge appearance, without taking into account the properties of the building structure.

  References

   Issue

   XXIV International Scientific Conference FPEPM 2019 – Sozopol, pp. 229-236, 2019, Bulgaria, ISBN ISSN 1314-5371

   Copyright ЕМФ при ТУ-София

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar