Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, В. Е., Салиев, Д. Н.
Заглавие: Влияние на някой параметри на социалния статус на населението върху безопасността на пътното движение
Ключови думи: безопасност на движението, пътнотранспортни произшествия, социален статус

Абстракт: В последните години РБългария е на последните места в ЕС по относителния показател брой загинали на 1 милион жители. Прилагането на този показател показва значителни разлики по области на страната, а в някой от тях стойността значително превишава средната за страната. Като основна причина за тежки ПТП със загинали и ранени се изтъква нарушения на водача. Тези действия на водачите могат да се дължат на различни фактори. В доклада се оценява влиянието на някой параметри определящи социално икономическия статус на населението върху безопасността на движение по пътищата по области. Показана е връзката между относителните показатели на трудовата заетост и безработица, образованието, средна годишна работна заплата и др. и загиналите при пътнотранспортни произшествия по области приравнени към 100000 жители. Получените резултати могат да бъдат използвани при вземане на решение за подобряване на социално-икономиеския статус на населението.

Библиография

  Издание

  59-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III", стр. стр. 131-135, 2020, България, Русе

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Madjarski, V. E., Saliev, D. N.
  Title: INFLUENCE OF CERTAIN PARAMETERS OF THE SOCIAL STATUS OF THE POPULATION ON THE SAFETY OF ROAD TRAFFIC
  Keywords: traffic safety, traffic accidents, social status

  Abstract: In recent years, the Republic of Bulgaria ranks last in the EU in terms of the relative number of deaths per 1 million people. The application of this indicator shows significant differences by districts of the country and in some of them the value significantly exceeds the national average. The main cause of serious accidents with fatalities and injuries is the driver’s violations. These actions of drivers can be due to various factors. The report assesses the impact of some parameters determining the socio-economic status of the people on road safety by district. The relationship between the relative indicators of employment and unemployment, education, average annual salary, etc. is shown and deaths in road accidents in districts equated to 100 000 people. The obtained results can be used in making a decision to improve the socio-economic status of the population.

  References

   Issue

   59-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future III", pp. 131-135, 2020, Bulgaria, Ruse

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание