Оригинал (Original)
Автори: Петкова, Н. С., Младенов, В. М., Цолов, А. Б., Наков, П. М.
Заглавие: Study and Analysis of Systems for Monitoring in Power Substations
Ключови думи: Системи за мониторинг, електрически подстанци.

Абстракт: Интензивното развитие на науката и технологиите във всички области на нашето ежедневие се наблюдава и в системите за следене и запис на процесите на анормални режими в силовото оборудване на електрическите подстанции. Системите за мониторинг се налагат в практиката поради факта, че с минимални човешки усилия е възможно да се получи максимална информация за наблюдавания обект. Изследователската работа се описва с анализа на предаваните и записани данни, необходими за контрола на използваните трансформатори.

Библиография

  Издание

  15th WSEAS International Conference on SYSTEMS - Recent Researches in System Science, 2011, Гърция, Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on SYSTEMS - Recent Researches in System Science”, Corfu, Greece, ISBN 978-1-61804-023-7
  Autors: Petkova, N. S., Mladenov, V. M., Tsolov, A. B., Nakov, P. M.
  Title: Study and Analysis of Systems for Monitoring in Power Substations
  Keywords: Monitoring systems, power equipment of substations.

  Abstract: The intensive development of science and technology in all areas of our daily live reflects and in the systems for monitoring and recording processes of abnormal modes in the power equipment of substations. Monitoring systems report their apogee in the development and application because of the fact that with minimal human effort it is possible to obtain maximum information about the observed object. The research work describes an analysis of transmission and record of data that are required for control transformers in service.

  References

   Issue

   15th WSEAS International Conference on SYSTEMS - Recent Researches in System Science, 2011, Greece, Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on SYSTEMS - Recent Researches in System Science”, Corfu, Greece, ISBN 978-1-61804-023-7

   Цитирания (Citation/s):
   1. Rexhepi̇, V , Hulaj, A . (2020). Monitoring parameters of power transformers in the electrical power system through smart devices . Journal of Energy Systems , 4 (2) , 48-57 . DOI: 10.30521/jes.724207 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. Mehmed-Hamza and P. Stanchev, "Overvoltage Analysis in Medium Voltage Power Electric Networks Depending on the Modes with Neutral Grounding," 2019 11th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), Varna, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/BulEF48056.2019.9030766. - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   3. M. Mehmed-Hamza and P. Stanchev, "Analysis of the Single Phase Earth Faults and the Asymmetry in Compensated Medium Voltage Power Electric Networks," 2019 11th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), Varna, Bulgaria, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/BulEF48056.2019.9030700. - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   4. D. Dobrilov, V. Atanasov and P. Danchev, "Features in compensating reactive capacitive energy in medium voltage networks" - 2018 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   5. Plamen Stanchev, Mediha Mehmed-Hamza,"RESEARCH AND ANALYSIS OF EARTH FAULTS IN MEDIUM VOLTAGE POWER NETWORKS WITH EARTHED NEUTRAL AT DIFFERENT CAPACITIVE CURRENT" - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   6. I. Hadzhiev and D. Malamov, "Short-Circuit Currents Modeling for a Wind Farm Connected in Parallel to the Electric Power Grid," 2019 II International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/HiTech48507.2019.9128276. - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science