Оригинал (Original)
Автори: Шериф, Ш. Ю., Кралев, Й. К., Славов, Ц. Н.
Заглавие: Откриване на обекти от изображение чрез използване на Matlab
Ключови думи: модели за преобразуване на цветови равнини, монохромни изобр

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 70, брой 4, 2020, България, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Sherif, S. J., Kralev, J. K., Slavov, T. N.
  Title: Detect objects from an image by using Matlab
  Keywords: models for color space conversion, intensity images, detect object

  References

   Issue

   Journal of Technical University Sofia, vol. 70, issue 4, 2020, Bulgaria, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание