Оригинал (Original)
Автори: Петкова, Н. С., Наков, П. М., Младенов, В. М.
Заглавие: Real time monitoring of incipient faults in power transformer
Ключови думи: Cилов трансформатор, методология за откриване на частични ра

Абстракт: В настоящата статия е разработена методология за определяне на мястото и вида на частични разряди в обема на силов трансформатор като се прилага нов метод за локализирането им и въз основа на това се изготвя оценка за състоянието му. Направена е класификация на видовете силови трансформатори и видовете изпитвания, които се използват за изготвяне на оценка за състоянието им. Описани са методите за откриване на частични разряди. Изброени са основните параметри на частичните разряди и различното им въздействие и развитие във видовете диелектрици. Разгледани са принципите на диагностиката и прилагането им при силовите трансформатори. Разработен е нов програмен продукт за откриване на вида и мястото на частичния разряд в обема на силов трансформатор и графичното му изобразяване. Описан е метод за техническа оценка на съоръжението, базирано на вида на частичния разряд и мястото му на поява. Въз основа на направеното изследване се изготвя заключение от програмния продукт за реалното състояни

Библиография

  Издание

  , 2016, Германия, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-662-49432-5
  Autors: Petkova, N. S., Nakov, P. M., Mladenov, V. M.
  Title: Real time monitoring of incipient faults in power transformer
  Keywords: Power transformers, method for locating the place of origin of the partial discharges.

  Abstract: Power transformers in the power electric system are of particular significance for the reliability and emergency free supply of electric power consumers. Up-to-date monitoring systems for power transformers support taking measurements and analysis of: temperature of the hot spots in the winding (calculated automatically by the system); gas and moisture contents in the oil inside transformer’s tank; winding insulation humidity and other important parameters, but do not render an account of the most important criteria for their state, and namely, partial discharges availability. In this article a method for locating the place of origin of the partial discharges in the three-dimensional space is described. Future efforts are to be dedicated on finding an algorithm for on-line measurement and locating of the partial discharge.

  References

   Issue

   , 2016, Germany, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-662-49432-5

   Цитирания (Citation/s):
   1. M. Mehmed-Hamza and P. Stanchev, "Analysis of the Single Phase Earth Faults and the Asymmetry in Compensated Medium Voltage Power Electric Networks," 2019 11th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), Varna, Bulgaria, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/BulEF48056.2019.9030700. - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. M. Mehmed-Hamza and P. Stanchev, "Overvoltage Analysis in Medium Voltage Power Electric Networks Depending on the Modes with Neutral Grounding," 2019 11th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), Varna, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/BulEF48056.2019.9030766. - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   3. Plamen Stanchev, Mediha Mehmed-Hamza,"RESEARCH AND ANALYSIS OF EARTH FAULTS IN MEDIUM VOLTAGE POWER NETWORKS WITH EARTHED NEUTRAL AT DIFFERENT CAPACITIVE CURRENT", Unitech 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X,pp. 40-44 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   4. Vezir Rexhepi, An Analysis of Power Transformer Outages and Reliability Monitoring., Energy Procedia Volume 141, December 2017, Pages 418-422, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.053 - 2017 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   5. Wu, Xiaowen, Ling Li, Nianguang Zhou, Ling Lu, Sheng Hu, Hao Cao, and Zhiqiang He. "Diagnosis of DC bias in power transformers using vibration feature extraction and a pattern recognition method." Energies 11, no. 7 (2018): 1775. - 2018 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   6. Rexhepi, V. and Nakov, P., 2018. Reliability indicators and condition monitoring of power transformers–Case study. Journal of Sustainable Energy, 9(1), pp.6-15. - 2018 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   7. Rexhepi, Vezir, and Petar Nakov. "Condition assessment of power transformers status based on moisture level using fuzzy logic techniques." Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology 9, no. 1 (2018): 17-24. - 2018 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   8. 833) S. K. Amizhtan et al., "Impact of Surfactants on the Electrical and Rheological Aspects of Silica Based Synthetic Ester Nanofluids," in IEEE Access, vol. 10, pp. 18192-18200, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3151104. (Scopus) - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: книга/глава(и) от книга, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science