Оригинал (Original)
Автори: Петкова, Н. С.
Заглавие: Диагностика и дефекти в изолационната система на силови трансформатори
Ключови думи: Силови трансформатори, видове дефекти, изолация.

Абстракт: Монографията е посветена на изследване на видовете дефекти и тяхното развитие в изолацията на силовите трансформатори. В нея са представени някои съвременните тенденции в развитието на електрическите методи за диагностиране състоянието на изолационната система на силовите трансформатори. Направен е задълбочен анализ и са систематизирани конвенционалните методи за диагностиране на силови трансформатори. Разработена е методология за техническа диагностика на трансформатор, базирано на вида на дефекта, големината му и неговото място на поява. Осъществени са изследвания на базата на моделиране на електрическото поле при използване на метод с крайни елементи и програмните продукти Quick Field и COMSOL Multiphysics. Основният принос на работата по монографията е: резултатите от задълбочения анализ и получените изследвания да бъдат използвани при бъдещи научни разработки в тази област.

Библиография

  Издание

  , 2019, България, София, Авангард – Прима ООД, ISBN 978-619-239-287-1
  Autors: Petkova, N. S.
  Title: Diagnostics and defects in the insulation system of power transformers
  Keywords: Power transformers, types of defects, isolation system.

  Abstract: The types of defects and their development in the isolation system of power transformers is presented in this monograph work. Some trends in the development of electrical methods for diagnosing the condition of the isolation system of power transformers are presented. A review of conventional methods for diagnosing power transformers has been made. The method of technical assessment of the facility, based on the type of defect, its size and its location is especially observed. Scientific surveys have been performed based on the modeling of the electric field using the Finite Element Method and the Quick Field and COMSOL Multiphysics software. The main result of monograph work can be useful for future scientific developments in this field.

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, Sofia, Avangard Publishing House - Prima Ltd. 2019, ISBN 978-619-239-287-1

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание