Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Изследване на телетрафични системи при неравномерни трафични потоци в IP базирани телекомуникационни мрежи. Монография
Ключови думи: телетрафични системи, неравномерни входящи потоци, IP мрежи

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-240, 2019, България, София, ТУ – София, ISBN 978-619-167-364-3
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Investigation of teletraffic systems with peaked traffic flows in IP based telecommunication networks
  Keywords: teletraffic systems, peaked arrival inflows, IP networks

  References

   Issue

   , pp. 1-240, 2019, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN 978-619-167-364-3

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание