Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Телетрафично инженерство
Ключови думи: телетрафик, случаен процес, системи с загуби, системи с чакане

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-162, 2019, България, София, ТУ – София, ISBN 978-619-167-384-1
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Teletraffic engineering
  Keywords: teletraffic, random process, loss systems, waiting systems

  References

   Issue

   , pp. 1-162, 2019, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN 978-619-167-384-1

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание