Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Е. А., Колева, Д. С., Янчева-Попова, М. К., Манолова, Р. Г.
Заглавие: Ръководство за упражнения и курсова работа по ОСНОВИ НА КОНСТРУИРАНЕТО и CAD - част 1
Ключови думи: Ръководство, основи на конструирането и CAD, I част

Абстракт: Ръководството за упражнения и курсова работа по „Основи на конструирането и CAD – I част“ се състои от 3 части: -първата част съдържа задачи за лабораторни упражнения и самостоятелна подготовка. Целта на тези упражнения е да се затвърдят знанията на студентите, получени от лекционния курс по дисциплината. Решенията на задачите се изпълняват с молив и чертожни инструменти в ръководството; -втората част представя частично, съобразено с нуждите на учебния материал, системите AutoCAD и Solidworks и съдържа задачи за лабораторни упражнения с използване на CAD: 1. Геометрично моделиране на тела в CAD среда и 2. Чертеж на детайл по аксонометрична проекция в среда на AutoCAD; -третата част съдържа 5 курсови задачи, разработени в 16 варианта, като към съответната задача е представено примерно изпълнение. Ръководството по „ОК и CAD – I част“ е предназначено за студентите I курс от всички машинни специалности на ТУ - София, но може да се ползва и от студенти от други ВТУ.

Издания:

1.1, стр. стр. 80, 2019, България, София, СОФТТРЕЙД, ISBN 978-954-334-224-2
2.2, стр. стр. 80, 2020, България, София, СОФТТРЕЙД, ISBN 978-954-334-224-2

Издателските права се държат от авторите

Autors: Todorova, E. A., Koleva, D. S., YanchevaPopova, M. K., Manolova, R. G.
Title: Manual exercises and course work in Fundamentals of Design and CAD - Part 1
Keywords: Guide, basics of design and CAD, Part I

Abstract: The manual for exercises and course work on "Fundamentals of Design and CAD - Part I" consists of 3 parts: -the first part contains tasks for laboratory exercises and independent preparation. The purpose of these exercises is to strengthen the knowledge of students obtained from the lecture course in the discipline. The solutions of the tasks are performed with a pencil and tools in the manual; -the second part presents partially, in accordance with the needs of the study material, the AutoCAD and Solidworks systems and contains tasks for laboratory exercises using CAD: 1. Geometric modeling of bodies in CAD environment and 2. Drawing of detail by axonometric projection in AutoCAD environment ; -the third part contains 5 course assignments, developed in 16 variants, and an exemplary implementation is presented to the respective assignment. The manual is intended for first-year students of all machine specialties at TU - Sofia, but can also be used by students from other universities.

Issues:

1.1, pp. 80, 2019, Bulgaria, Sofia, SOFTTRADE, ISBN 978-954-334-224-2
2.2, pp. 80, 2020, Bulgaria, Sofia, SOFTTRADE, ISBN 978-954-334-224-2

Copyright авторите

Вид: ръководство