Оригинал (Original)
Автори: Грънчаров, А. Е.
Заглавие: Влияние на шума при измерванията на входни параметри, върху резултатите от работата на невронни структури, за нуждите на интелигентно управление на индустриални комплекси
Ключови думи: изкуствена невронна структура, устойчивост на грешки, измерв

Абстракт: В тази статия е изследвано влиянието на точността на първичните преобразуватели при измерването на физични величини, използвани като входни параметри за разпознаване (класификация) на опасни състояния на средата, в интелигентен индустриален комплекс, управляван с помощта на изкуствена невронна структура. Създаден е симулационен модел, използван за генериране на зашумени данни и е изследвана относителната грешка при класификацията. Особено внимание е обърнато на работата на невронната мрежа в граничната зона между класовете.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 37, стр. стр. 229-233, 2018, България, София, Машиностроителен Факултет, ISSN 1313-7530
  Autors: Grantcharov, A. E.
  Title: Influence of the errors from physical parameter measurements to the artificial neural network control systems for intelligent industrial complexes
  Keywords: artificial neural network, robustness to error influence, measurement and noise in physical parameters

  Abstract: The following article looks into the effects of physical parameters measurement noise on the results of an artificial neural network, used for recognition (classification) of dangerous conditions of the environment as a control solution in an Intelligent Industrial Complex. A simulation model has been created for introducing noise in the data and for analysis of the classification errors. Special attention has been given to the effect of those errors in the border zone between the classes.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 37, pp. 229-233, 2018, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание