Оригинал (Original)
Автори: Лазов, Л. Н., Грънчаров, А. Е.
Заглавие: Относно изискванията за генериране на класове входни фактори за невронни мрежи служещи за интелигентно управление на логистични комплекси
Ключови думи: входни фактори, невронни мрежи, логистичен комплекс, размито

Абстракт: В настоящата статия са разгледани методи за генериране на класове от входни фактори, които да служат за прогнозирането на преходи в критични състояния на логистични комплекси. Разгледани са особеностите на невронни мрежи за интелигентно управление на логистични комплекси и специфичните изисквания към входните фактори на невронни структури от вида „радиална базисна функция и многослоен персептрон“.

Библиография

  Издание

  XХVII Международна Научно-техническа Конференция „АДП-2018”, брой 3, стр. стр. 253-257, 2018, България, Созопол, Машиностроителен Факултет, ISSN 1310 -3946
  Autors: Lazov, L. N., Grantcharov, A. E.
  Title: Requirements for generating classes for input factors of neural networks, used for intelligent control of logistics complexes
  Keywords: input factors, neuron networks, logistics complex, fuzzy coding of neuron inputs

  Abstract: A methods for generating classes for input factors are studied in this paper. These classes are to be used for critical states transitions forecasting in logistics complexes. Some different features of artificial neural networks, with application in intelligent control activities of logistics complexes, are considered. In addition, the specific requirements of neural structures of both “radial basis function” and “multi-layer perceptron” through the input factor conditions, are also considered.

  References

   Issue

   XХVII international scientific and technical conference Automation of discrete production engineering, issue 3, pp. 253-257, 2018, Bulgaria, Sozopol, Mechanical Engineering Faculty, ISSN 1310 -3946

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание