Оригинал (Original)
Автори: Григоров, Б. Б., Грънчаров, А. Е., Лазов, Л. Н., Димитров, К. Д.
Заглавие: Разработване на интелигентна невронно-базирана система за адаптивно управление на процеси, симулирани на експериментална платформа
Ключови думи: невронни мрежи, невронни методи, симулационно моделиране

Абстракт: Главната цел на настоящата публикация се състои в разработване на интелигентна невронно- базирана система за адаптивно управление на процеси симулирани на експерименталната платформа.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 34, стр. стр. 139-142, 2017, България, София, Машиностроителен Факултет, ISSN 1313-7530
  Autors: Grigorov, B. B., Grantcharov, A. E., Lazov, L. N., Dimitrov, K. D.
  Title: Development of representative sets of fuzzy diagnostic parameters via implementation of neural methods
  Keywords: neural networks, neural methods, simulation modeling

  Abstract: The purpose of this paper includes the development of intelligent neural network based system for adaptive control of processes simulated on experimental platform.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 34, pp. 139-142, 2017, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание