Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А.
Заглавие: Компютърен дизайн на плетени изделия
Ключови думи: плетени изделия, програмиране, дизайн

Библиография

  Издание

  , 2020, България, Технически университет-София, ISBN 978-619-167-415-2
  Autors: Sofronova, D. A.
  Title: Computer design of knitwear
  Keywords: knitwear, programming, design

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria, Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-415-2

   Вид: ръководство