Оригинал (Original)
Автори: Григоров, Б. Б., Грънчаров, А. Е., Димитров, К. Д.
Заглавие: Симулационно моделиране на автоматизиран гараж върху експериментална платформа с управление чрез интелигентна невронно-базирана система ISIAC
Ключови думи: невронно-базирана система, ISIAC, класификация, управление,

Абстракт: Публикацията е посветена на разработването на алгоритъм за симулационно моделиране на автоматизиран гараж, чрез който да се извършат изследвания върху вече изграден стенд за симулационни експерименти управляван от ителигентна невронно-базирана система /ISIAC/ (Intelligent System for Information Analysis and Control). Основната цел на публикацията е да се приложат в реална среда разработените алгоритми за класификация на превозни средства и управление на паркоместата (клетки) в автоматизиран гараж.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 34, стр. стр. 103-108, 2017, България, София, Машиностроителен Факултет, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Grigorov, B. B., Grantcharov, A. E., Dimitrov, K. D.
  Title: Simulation modelling of automated parking lot, using experimental platform, controlled by “isiac” intelligent neuron-based system
  Keywords: neuron-based system, ISIAC, classification, cotrol, automated parking lot

  Abstract: This publication shows the development of an algorithm for simulation modelling of an automated parking lot, to be used for research on an alredy built experimental platform (stand) for simulation experiments, controlled by an intelligent neuron-based system /ISIAC/ (Intelligent System for Information Analysis and Control). The main purpose of the publication is to show how the algorithms for classification of vehicles and for controlling free parking space in an automated parking lot can be applied in a real environment.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 34, pp. 103-108, 2017, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание