Оригинал (Original)
Автори: Салапатева, С. Ч., Чулкова М. G.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ В ТЕОРИЯТА НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ
Ключови думи: автомобилен транспорт, показатели на превозната дейност, вероятностен характер на технико-експлоатационните показатели, автотранспортни системи

Абстракт: Към настоящият момент работата на автотранспортните предприятия (АТП) може да бъде описана по различни начина. Най-разпространен е предоставяне на автомобили за ползване на база часова тарифа. Друг вариант е оказване на услуги за превоз на товари, когато АТП разработва план за превоз на товари за всеки клиент. Трети вариант е превоз на товари за собствени нужди (товарополучатели). При всички изброени варианти е установено отсъствие на какъвто и да е научно обоснован инструмент, който би позволил по изчислителен път да се определи влиянието на вероятностните фактори върху резултати от дейността на АТП. В тази работа се разглежда възможността за отчитане на вероятностния характер на показателите на превозната дейност и влиянието им върху работата на автотранспортни системи.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, том XV, брой 1, стр. стр. 53-57, 2021, България, Варна, BulCToMM, ISSN 1312-8612
  Autors: S, S. C., Chulkova M.
  Title: APPLICATION OF ELEMENTS FROM PROBABILITY THEORY IN THETHEORY OF FREIGHT ROAD TRANSPORT
  Keywords: road transport, indicators of transport activity, probabilistic nature of technical-operational indicators, road transport systems

  Abstract: At present, the work of motor transport enterprises (ATP) can be described in different ways. The most common is the provision of cars for use on an hourly rate. Another option is to provide freight services when ATP develops a freight plan for each customer. The third option is the transport of goods for own needs (consignees). In all the listed variants, the absence of any scientifically substantiated instrument was established, which would allow to calculate the influence of the probabilistic factors on the results of the ATP activity. This paper considers the possibility of taking into account the probabilistic nature of the indicators of transport activity and their impact on the operation of road transport systems.

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Science, vol. XV, issue 1, pp. 53-57, 2021, Bulgaria, Varna, BulCToMM, ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание