Оригинал (Original)
Автори: Андонова-Вакарелска, Т. А.
Заглавие: Инженерна графика
Ключови думи: инженерна графика, конструкторска документация, грапавост, отклонения, системи от допуски и сглобки

Абстракт: Материалът разглежда основните изисквания за оформяне на конструктивните документи и основните геометрични построения, методът на правоъгълно проектиране, стандартизирано изобразяване и оразмеряване на основни елементи, общите принципи и методи при оразмеряване на детайлите, основните изисквания при оформяне на чертеж на детайл и сборен възел, грапавост и точностни характеристики на повърхнините и т.н. Добавени са въпроси и задачи за самоподготовка.

Библиография

  Издание

  учебник, том 1, стр. стр. 190, 2020, България, София, Авангард Прима, ISBN 978-619-239-343-4

  Пълен текст на публикацията

  Autors: AndonovaVakarelska, T. A.
  Title: engineering graphics,
  Keywords: engineering graphics, design documentation, roughness, deviations, tolerance and joint systems

  Abstract:

  References

   Issue

   tekxbook, vol. 1, pp. 190, 2020, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN 978-619-239-343-4

   Full text of the publication

   Вид: учебник