Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М.
Заглавие: Основни проблеми при струговите машини с ЦПУ
Ключови думи: електрозадвижване, стругови машини, ЦПУ.

Абстракт: В работа са анализирани проблемите при струговите машини с цифрово-програмно управление, като са отчетени отделните подсистеми, които ги изграждат. Формулирани са основните изисквания към електрозадвижванията на координатните оси и шпиндела.

Библиография

  Издание

  Научна конференция TechCo- Ловеч, том 1, стр. стр. 132-136, 2017, България, Ловеч, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X
  Autors: Zhilevski, M. M.
  Title: Основни проблеми при струговите машини с ЦПУ
  Keywords: електрозадвижване, стругови машини, ЦПУ

  Abstract:

  References

   Issue

   Научна конференция TechCo- Ловеч, vol. 1, pp. 132-136, 2017, Bulgaria, Ловеч, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X

   Цитирания (Citation/s):
   1. Koleva, S., Some aspects of the informational support of technological processes, 8th International Scientific Conference "TechSys 2019" - Engineering, Technologies and Systems, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 618, 2019, Online ISSN: 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981, doi:10.1088/1757-899X/618/1/012052 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. S. Koleva, Enchev, M., “Modern problems and tendencies of effective accuracy control of turning operations”, 10th International Scientific Conference "TechSys 2021" - Engineering, Technologies and Systems, AIP Conference Proceedings 2449, 060024 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0090675, Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4397-6/$30.00 2022. - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.